Hồ sơ xin cấp học bổng trực tuyến

I. Điền thông tin cá nhân

II. Viết bài luận

Viết 1 bài luận (*) 1 trang giấy (khoảng 500 từ) trả lời 03 câu hỏi để thể hiện mong muốn về con đường sự nghiệp của em, bao gồm:
Em sẽ học ngành gì? Tại sao em chọn ngành đó? Em sẽ phải làm gì để đạt được mục đích đó?

(*) Bài luận bằng văn xuôi nêu rõ mong muốn, quan điểm, cách nghĩ về lý do chọn công việc đó như là kim chỉ nam cho em. Bằng việc viết bài luận, em sẽ tìm hiểu, định hướng tốt hơn cho công việc sau này của mình)
0 từ.