Lưu trữ Danh mục: Nghiên cứu khoa học

[ITCI] BLOCKCHAIN –  TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

Đó là chủ đề của buổi Hội thảo khoa học do Viện Hợp tác Quốc...

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: “KHAI PHÁ TRI THỨC TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO”

Ngày 24/06, tại tầng 7 tòa Đinh Trọng Dật – Trường Đại học Công Nghệ...