Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm