DU HỌC CHUYỂN TIẾP 2018 TẠI EAUT - ĐẠI HỌC VISTULA - BA LAN