(Tiếng Việt) Vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng chỉ để xét tốt nghiệp - EAUT