(Tiếng Việt) THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á NĂM 2020 - EAUT