(Tiếng Việt) Mã trường, mã ngành Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) 2020 - EAUT