GẶP GỠ LỤC THỊ DUYÊN TÂN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG 2017 – 2018 - EAUT