(Tiếng Việt) EAUT mang sức hút “Lạ Kỳ” tới ngày Hội tư vấn tuyển sinh 2020 - EAUT