(Tiếng Việt) Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư - EAUT