THÔNG BÁO: TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2018 - 2019 - EAUT