(Tiếng Việt) Thống báo: Sinh viên, Học viên cao học nghỉ học đến hết ngày 08/03/2020 - EAUT