Quyết định của Bộ GD&ĐT cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo thêm 4 ngành kỹ thuật - EAUT

Quyết định của Bộ GD&ĐT cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo thêm 4 ngành kỹ thuật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 235/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo các ngành trình độ đại học theo hình thức chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học; Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 08 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy 04 ngành: Công nghệ chế tạo máy, mã số: 52510202; Công nghệ kỹ thuật nhiệt, mã số: 52510206; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 52510303; Công nghệ thực phẩm, mã số: 52540101.

Điều 2. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp đối với các ngành học trên được thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định nào có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như điều 4;
  • Bộ trưởng {để báo cáo};
  • Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Bùi Văn Ga

Tham khảo văn bản gốc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *