(Tiếng Việt) Ngành công nghệ chế tạo máy thi khối nào? - EAUT