Mở rộng đào tạo ngành Dược trình độ Đại học - Trường Đại học Công nghệ Đông Á thu hút nhiều sinh viên - EAUT