Hợp tác thành công giữa Tập đoàn POLYCO – ASU – Rockwell Automation trong dự án của USAID BUILD-IT - EAUT