Học đi đôi với hành, mô hình đào tạo tiên tiến - Đại học Công nghệ Đông Á