ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 1 NĂM 2018