(Tiếng Việt) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - EAUT