(Tiếng Việt) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO NGÀNH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - EAUT