Các biểu mẫu - EAUT

Các biểu mẫu

1. Đơn xác nhận sinh viên – Download

2. Đơn đề nghị thuê nhà ở – Download 

3. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên – Download

4. Đơn xin chuyển ngành học – Download

5. Đơn xin chuyển lớp – Download

6. Đơn đề nghị tiếp tục học tập – Download

7. Đơn xin hoãn thi – Download

8. Đơn xin phúc khảo – Download

9. Đơn xin cấp lại bảng điểm – Download

10. Đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa – Download

11. Đơn xin đăng ký giới thiệu việc làm – Download

12. Đơn xin thực tập – Download

13. Đơn xin học lại – Download

14. Đơn xin thi lại – Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *