BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Giai đoạn từ tháng 05/2015 đến nay:

Hiệu trưởng
GS.TS. Đinh Văn Thuận

 • Phó Hiệu trưởng
  GS.VS.NGƯT. Đinh Văn Nhã

 • Phó Hiệu trưởng
  TS. Đinh Văn Thành

 • Phó Hiệu trưởng
  Ts. Nguyễn Văn Chung

 • Phó Hiệu trưởng
  Ts Đinh Phương Thảo