BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Giai đoạn từ tháng 05/2015 đến nay:

Hiệu trưởng
GS.TS. Đinh Văn Thuận