BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Giai đoạn từ tháng 05/2015 đến nay:

 Hiệu trưởng GS.TS. Đinh Văn Thuận

Hiệu trưởng
GS.TS. Đinh Văn Thuận

Phó Hiệu trưởng GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã trong ban giám hiệu

Phó Hiệu trưởng
GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã

Phó Hiệu trưởng TS Đinh Văn Thành trong ban giám hiệu

Phó Hiệu trưởng
TS. Đinh Văn Thành


Giai đoạn từ 2009 đến 05/2015

  • Hiệu trưởng: GS. TS. Nguyễn Văn Hữu
  • Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Ngọc Chu