BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

S 06/2018/TB-ĐHCNĐA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Ni, ngày  24  tháng 01 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

 

 Căn c Quyết đnh s 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 v vic cho phép Trưng Đi hc Công ngh Đông Á đào to trình đ Thc sĩ chuyên ngành K TOÁN
 Căn c ch tiêu tuyn sinh năm 2018,Trưng Đi hc Công ngh Đông Á thông báo tuyn sinh đào to trình đ Thc sĩ chuyên ngành Kế toán năm 2018 như sau:

 

I.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học. Nếu khác khối ngành sẽ được học chuyển đổi hoặc bổ sung kiến thức

 

II. CÁC MÔN THI TUYN:  Nguyên lý kinh tế hc, Kế toán chuyên ngành và Tiếng Anh

 

III. HỒ SƠ DỰ THI.

  • Đơn xin d thi (bn theo mu)

  • Sơ yếu lý lch (bn theo mu, có dán nh và xác nhn ca cơ quan hoc chính quyn)

  • Bng tt nghip (photo công chng)

  • Bng đim Đi hc (photo công chng)

  • Giy chng nhn ưu tiên (nếu có)

  • 3 ảnh 4x6

IV. KẾ HOẠCH HỌC BỔ SUNG VÀ THI TUYỂN.

 - Mở các lớp học Bổ sung kiến thức Đại học (có cấp Chứng nhận) và Ôn thi. 

- Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến tháng 4 năm 2018.

- Hc phí, l phí d thi: 

STT

NI DUNG

S TIN

GHI CHÚ

 

1

Học phí chuyển đổi/1 môn

 

600.000đ/môn

Số môn học bổ sung, chuyển đổi được xác định sau khi Trường xét hồ sơ của từng sinh viên.

Thi tuyển: 03 môn theo quy định

 

2

Học phí ôn thi /1môn

800.000đ/môn

3

Lệ phí thi tuyển

1.000.000đ/học viên

4

Lệ phí nhập học

500.000đ/môn

5

Học phí 1 học kỳ

19.000.000đ/năm

 

V. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

- Trưng Đại học Công nghệ Đông Á, Đường Trần Hữu Dực,Nam Từ Liêm, Hà Ni. 

 Đin thoi: 0961336401.

         Email: tuyensinh@eaut.edu.vn. 

 

Nơi nhận:

- Như thông báo,

- HĐQT, BGH (để b/c),

- Lưu: SĐH, VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Đinh Văn Thành