BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Số 06/2017/TB-ĐHCNĐA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  24  tháng 01 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

 

  Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 về việc cho phép Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành KẾ TOÁN
 
 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017,Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán năm 2017 như sau:

 

I.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học. Nếu khác khối ngành sẽ được học chuyển đổi hoặc bổ sung kiến thức

 

II. CÁC MÔN THI TUYỂN:  Nguyên lý kinh tế học, Kế toán chuyên ngành và Tiếng Anh

 

III. HỒ SƠ DỰ THI.

  • Đơn xin dự thi (bản theo mẫu)

  • Sơ yếu lý lịch (bản theo mẫu, có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền)

  • Bằng tốt nghiệp (photo công chứng)

  • Bảng điểm Đại học (photo công chứng)

  • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

  • 3 ảnh 4x6

IV. KẾ HOẠCH HỌC BỔ SUNG VÀ THI TUYỂN.

 - Mở các lớp học Bổ sung kiến thức Đại học (có cấp Chứng nhận) và Ôn thi. 

- Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến tháng 4 năm 2017.

- Học phí, lệ phí dự thi: 

STT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

 

1

Học phí chuyển đổi/1 môn

900.000đ

Số môn học bổ sung, chuyển đổi được xác định sau khi Trường xét hồ sơ của từng sinh viên.

Thi tuyển: 03 môn theo quy định

 

2

Học phí ôn thi /1môn

1.000.000đ

3

Lệ phí thi tuyển

1.500.000đ

4

Lệ phí nhập học

500.000đ

5

Học phí 1 học kỳ

9.000.000đ

 

V. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

- Trường ĐHCNĐA Toà Nhà Polyco, đường CN1, khu công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại: 09666309899.

         Email: tuyensinh@eaut.edu.vn. 

 

Nơi nhận:

- Như thông báo,

- HĐQT, BGH (để b/c),

- Lưu: SĐH, VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Đinh Văn Thành