Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học dịch Covid-19 - EAUT