Lịch nghỉ hè và kế hoạch học hè năm học 2015 – 2016 - EAUT

Lịch nghỉ hè và kế hoạch học hè năm học 2015 – 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Số: 75/2016/TB-ĐHCNĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè và kế hoạch học hè của sinh viên năm học 2015 – 2016

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, Ban Giám hiệu Trường Đại học công nghệ Đông Á thông báo lịch nghỉ hè và kế hoạch học hè cho sinh viên toàn trường như sau:

 

TT

Nội dung

Thời gian

1 Thời gian nghỉ hè Từ ngày 25/06/2016 đến ngày 14/08/2016
2 Học lại, học bù, thi lại, thi cải thiện điểm học phần:

  • Thời gian học lại, học bù:
  • Thời gian thi lại, cải thiện điểm
 

 

Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 12/08/2016

Từ ngày 12/08/2016 đến ngày 14/08/2016

 

Ghi chú:

  • Ngày 20/06/2016: Thông báo kế hoạch đào tạo và học phí sinh viên cần phải nộp cho học kỳ I năm học 2016 – 2017.
  • Ngày 21/06/2016: Thông báo danh sách sinh viên phải học lại, học bù và thi lại các học phần.
  • Từ ngày 21/06/2016 đến ngày 24/06/2016: Phòng Đào tạo sẽ tiếp nhận đơn của sinh viên xin học lại, học bù hoặc thi cải thiện điểm.

 

 

Nơi nhận:

–          BGH (để chỉ đạo).

–          Các Phòng, Ban, Vp Khoa.

–          Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS. TS. Đinh Văn Thuận

Chi tiết văn bản:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *