Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh 02 ngành mới: Dược, Điều dưỡng