Tăng cường thực tiễn đào tạo chính quy ngành Tài chính ngân hàng