1 Tỷ đồng từ quỹ học bổng Polyco Scholarship năm học 2019