Công nhận bởi Bộ giáo dục Cộng hòa Pháp, kiểm định ACBSP, CHEA Hoa Kỳ, ECBE, EADL, ASICS, ATHEA, FEDE

Avatar

Công nhận và kiểm định toàn diện

Công nhận bởi Bộ GD Pháp (GP số0451674A), Kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Read More

Avatar

Mô hình đào tạo cho người đi làm

Công nhận bởi Bộ GD Pháp (GP số0451674A), Kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Read More

Avatar

Hỗ trợ tiếng Anh và nghiên cứu

Công nhận bởi Bộ GD Pháp (GP số0451674A), Kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Read More

Kiểm định bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, CHEA Hoa Kỳ…

Giáo dục Cộng hòa Pháp
Nền giáo dục hàng đầu Châu Âu

Tin Tức