Đề án tự tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy - EAUT

Đề án tự tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy

ĐỀ ÁN TỰ TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐHCN ĐÔNG Á

(BẢN THẢO LẦN CUỐI)

 

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

 

Số:             /TT-ĐHCNĐA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

TỜ TRÌNH TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CÁC KHỐI NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

 Kính gửi:     – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                     – Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Căn cứ Điều 34 của Luật Giáo dục Đại học đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 về tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các Trường Đại học trong tổ chức thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ vào dự thảo quy định về tổ chức thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2014 :

Trường Đại học Công nghệ Đông Á kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho phép nhà trường được thực hiện tự chủ tuyển sinh hệ chính quy các ngành đào tạo Kinh tế và Kỹ thuật của Trường mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép ( Đề án về tổ chức tuyển sinh riêng sẽ gửi Bộ Giáo dục và đào tạo trước ngày 10 tháng 02 năm 2014 ). Đối với đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ liên thông , Trường vẫn tổ chức kỳ thi “3 chung” như năm ngoái.

Nhà trường xin đảm bảo đủ năng lực tự chủ tuyển sinh và cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, minh bạch, công khai và công bằng trong tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng của nhà trường. Kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng xem xét chấp thuận cho Trường Đại học Công nghệ Đông Á được tự chủ tuyển sinh các khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật của nhà trường từ năm học 2014.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VP

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

             GS.TS Nguyễn Văn Hữu


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

 

Số:             /TT-ĐHCNĐÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2014

ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Phần I: NỘI DUNG CƠ BẢN

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích
 • Phù hợp với quy định của Luật Giáo dục Đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 1, có nội dung đáp ứng đầy đủ các quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.
 • Hình thức, nội dung tuyển sinh phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông.
 • Các tiêu chí đảm bảo chất lượng nguồn tuyển rõ ràng.
 • Đảm bảo nguồn lực để thực hiện tuyển sinh riêng.
 • Không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh.
 • Được dư luận đồng tình ủng hộ.
2. Nguyên tắc
 1. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh theo quy định tại Điều 34 Luật Giáo dục Đại học.
 2. Tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 3. Trường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ tổ chức tuyển sinh riêng 2 lần trong năm vào thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (dự kiến tháng 2 và tháng 6).
 4. Kết quả thi của thí sinh thi vào trường Đại học Công nghệ Đông Á không có giá trị xét tuyển sang trường khác.
 5. Kỳ thi “3 chung” vẫn được tổ chức hàng năm (trong 3 năm tới) dành cho các thí sinh đào tạo hệ Liên thông ra trường chưa đủ 36 tháng.

II. Phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh: Có 2 phương thức
 1. Tuyển các thí sinh có kết quả thi “3 chung” theo qui định của Bộ (có thể lấy từ kết quả dự thi “3 chung” của các trường khác): Lấy 20% chỉ tiêu
 2. Xét tuyển theo hồ sơ : Lấy 80% chỉ tiêuTrường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển . dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, sẽ có một công thức tính điểm cho mỗi học sinh để làm cơ sở xét tuyển.
2. Tiêu chí xét tuyển
 1. Đối với Hệ Cao đẳng;
  • Tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12
  • Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển
  • Xếp loại hạnh kiểm
 2. Đối với Hệ Đại học:
  • Tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12
  • Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển
  • Xếp loại hạnh kiểm
3. Điều kiện xét tuyển
 1. Đối với Hệ Cao đẳng;
  • Tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ 5,5 trở lên
  • Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển từ 6,0 trở lên
  • Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên
 2. Đối với Hệ Đại học:
  • Tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình thi tốt nghiệp PTTH
  • Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên
  • Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển từ 6,0 trở lên
  • Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên
4. Điểm xét tuyển và Nguyên tắc xét tuyển

Mỗi thí sinh sẽ có một Điểm Xét Tuyển (ĐXT) là Trung bình cộng của : Điểm trung bình thi tôt nghiệp PTTH (TN), Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12(HT12), Điểm học tập các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển(Toán (T), Lý (L), Hóa (H), Ngữ văn (V), Ngoại ngữ (NN) theo công thức dưới đây.

Khối A (Các ngành kỹ thuật)

ĐXT = 1/5 (HT12+ T + L+H + TN ).

Khối D1 (Các ngành Kinh Tế)

ĐXT = 1/5 (HT12+ T + V+NN + TN ).

 

Điểm Xét Tuyển tối thiểu cho Hệ Cao đẳng là 5,5 và Hệ Đại học là 6,0.

Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống cho đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT và được chỉ được cộng sau khi đã đạt điểm xét tuyển tối thiểu.

5. Phương thức đăng kí của thí sinh

Bước 1: Từ 17 tháng 3 tới 17 tháng 4 :

Thí sinh viết phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu thống nhất của Bộ (có đăng trên trang Web của trường) và hoàn tất hồ sơ gửi cho cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường THPT để tập hợp lại gửi Sở Giáo dục, Thí sinh cũng có thể gửi hồ sơ đăng kí trực tiếp cho trường Công nghệ Đông Á qua con đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho phòng đào tạo của trường bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2014

Hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường bao gồm:

+ Phiếu đăng kí xét tuyển; (Đơn xin xét tuyển)

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT(đối với thí sinh mới tốt nghiệp năm học 2013 – 2014)(bản sao công chứng);

+ Bảng điểm tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng);

+ Học bạ THPT(bản sao công chứng)

+ 3 ảnh mầu mới chụp cỡ 3×4

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo ngày phỏng vấn và kết quả xét tuyển.

Bước 2: Từ 18 tháng 4 đến 20 tháng 6

Tiêp tục gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường . Các thí sinh sẽ hoàn tất các thủ tục còn thiếu

Bước 3: Từ 25 tháng 6 tới chậm nhất ngày 31 tháng 10 với hồ sơ tuyển sinh Đại học , 15 tháng 11 với hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng

Hồ sơ bổ xung xét tuyển vào trường :

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời ( phôtô công chứng )

6. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
  • Chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng: Thực hiện theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui đổi ra điểm và chỉ được cộng sau khi đã vượt mức tuyển tối thiểu.
  • Thí sinh có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.
  • Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường thực hiện theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.
7. Thủ tục nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển và lệ phí tuyển sinh

Theo đúng thời hạn qui định của trường, ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT thí sinh phải nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển và lệ phí xét tuyển về trường Công nghệ Đông Á qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp cho phòng đào tạo trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Địa chỉ : Trường Đại học Công nghệ Đông Á, phường Võ cường , thành phố Bắc Ninh.

Điện thoại liên hệ   02413 827996

– Lệ phí tuyển sinh (bao gồm sơ tuyển và xét tuyển): thực hiện theo quyết định hiện hành  của Bộ tài chính.

8. Phân tích ưu nhược điểm của phương án tuyển sinh
 1. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.Bắc ninh là một tỉnh nằm ở trung tâm Đồng bằng Bác bộ với hơn 1,8 triệu dân, bao gồm 6 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố, có hơn 150 xã phường, thị trấn và hơn 100 cơ quan, đơn vị hành chính, hàng ngàn doanh nghiệp Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong ngành giáo dục hiện có 36 trường THPT và9 Trung tâm giáo dục thường xuyên. Hàng năm có hơn 10.000 học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trong nhiều năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh Bắc ninh luôn đứng trong tốp đầu của cả nước. Tuy vậy, số học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học chưa nhiều. còn hơn 59% học sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng chưa có điều kiện được vào học các trường cao đẳng, đại học. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự  phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương và đất nước.

  Có thể nói, chương trình giáo dục phổ thông hiện nay chưa tạo ra sự phân hóa rõ rệt về xu hướng nghề nghiệp cho học sinh trong quá trình học tập.

  Trong khi đó nhà trường đang đào tạo 6 chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Điện , điện tử, Công nghệ kĩ thuật xây dựng. Việc sử dụng phương thức tuyển sinh này sẽ giúp nhà trường tìm ra được những thí sinh phù hợp cao giữa sở trường, năng lực của bản thân với tính đặc thù của chuyên ngành đào tạo.

 2. Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh đề xuất.– Tuyển sinh theo phương thức mới là dựa trên kết quả học tập của cả quá trình học tập ở trường phổ thông nói chung, đặc biệt là 3 năm học ở THPT chứ không chỉ dựa vào kết quả một kì thi tuyển sinh, điều đó tạo cho học sinh phát huy được năng lực học tập của mình ở trường đại học.

  – Sự thuận lợi trong việc lựa chọn chuyên ngành đào tạo ở trường đại học Công nghệ Đông Á dựa trên kết quả học tập tốt các môn ở trường phổ thông sẽ giúp các em phấn khởi hơn trong quá trình học tập chuyên sâu.

  – Phương thức tuyển sinh mới tạo ra sự công bằng, khách quan cho tất cả các thí sinh, hạn chế được sự may rủi trong các kì thi tuyển sinh.

 3. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai phương án tuyển sinh.– Nhà trường sẽ thu hút được đông đảo thí sinh tham gia xét tuyển vì nó phủ hợp với xu hướng phát triển đại học của thế giới lấy kết quả học tập ở trường phổ thông làm chuẩn đầu vào các trường đại học.

  – Hàng năm tỉnh Bắc ninh có hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp THPT, đấy là chưa kể đến các tỉnh ở lân cận, trong đó  rất nhiều em  có nguyên vọng, ước mơ được đào tạo ở bậc đại học để nâng cao trình độ học vấn của mình. Phương thức tuyển sinh của nhà trường sẽ được nhiều em hưởng ứng vì nó đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của đông đảo các em.

  – Nhà trường có một đội ngũ cán bộ, giáo viên giàu tâm huyết , có học hàm học vị cao và một cơ sở vật chất khá đầy đủ để thực hiện phương thức tuyển sinh mới.

  – Đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc ninh áp dụng phương thức tuyển sinh mới theo phương châm tự chủ, tự chịu trách nhiệm, do đó, không tránh khỏi sự băn khoăn, kể cả sự hoài nghi của các bậc phụ huynh và các em học sinh về chất lượng đào tạo. Bởi thế, nhà trường sẽ phải làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tư vấn cho mọi người hiểu rõ lợi ích của phương thức tuyển sinh mới và sự phù hợp của nó trong xu thế phát triển của giáo dục đại học ở Việt Nam và thế giới.

 4. Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực.– Trong các tiêu chí xét tuyển có tiêu chí lấy kết quả của 3 năm học THPT, do đó có thể xảy ra tình trạng thay học bạ đối với những em kém.

  – Vì xét tuyển, nên có thể tận dụng quan hệ với người thân trong trường hoặc nhờ cán bộ quản lí lãnh đạo tác động tới lãnh đạo nhà trường.

  Để khắc phục những hiện tượng trên, nhà trường sẽ sử dụng các biện pháp:

  – Kiểm tra chặt chẽ bản chính học bạ THPT.

  – Công khai rộng rãi Qui chế tuyển sinh của nhà trường để mọi người biết cùng tham gia giám sát quá trình tuyển sinh của nhà trường.

  – Xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm qui chế tuyển sinh của trường và có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những trường hợp phát hiện các hiện tượng tiêu cực.

9. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh
  1. a) Điều kiện về con người: Đội ngũ 106 giảng viên cơ hữu và trong số đó các Giáo sư, Phó giáo sư…và nhiều giảng viên thỉnh giảng
  2. Điều kiện về cơ sở vật chất (xem điều IV)

III. Tổ chức thực hiện

1. Nội dung công việc cần thực hiện trong quy trình tổ chức tuyển sinh:
  • Chuẩn bị quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng (sau 10 tháng 3).
  • Thành lập Hội đồng xét tuyển
  • Chuẩn bị thu hồ sơ dự tuyển sinh vào trường từ 17 tháng 3 (bước 1).
  • Từ 18 tháng 4 Xét tuyển bước 2
  • Từ 25 tháng 6 xét tuyển bước 3

Nguyên tắc xét tuyển : Lấy điểm từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu đã đề nghị Bộ duyệt là 2400 chỉ tiêu (gồm 1800 chỉ tiêu Đại học và 600 chỉ tiêu Cao đẳng)

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh:
   • Thành lập Ban thanh tra nhà trường, chịu trách nhiệm thanh tra mọi mặt của tổ chức tuyển sinh.
   • Tất cả các khâu xét duyệt đều được giám sát chặt chẽ. Kết quả tuyển hồ sơ được Ban thanh tra kiểm tra lại từng trường hợp.
3. Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan:
   • Khi có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc điện thoại thông báo, lập tức nhà trường sẽ mời Ban thanh tra làm việc.
   • Khi cần thiết có thể mời các chuyên gia, cố vấn hợp tác.
   • Phòng Đào tạo có trách nhiệm phục vụ công tác điều tra.
   • Công bố công khai các kết luận điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định:
   • Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo trước và sau tuyển sinh như các kỳ thi “3 chung” trước đây.
   • Các thống tin về kỳ thi được đăng tải trên trang web tuyensinh@edu.vn của nhà trường và nói rõ trong giấy báo tham dự tuyển sinh của thí sinh.
5. Phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu của công tác tuyển sinh:
   • Gửi thông báo tuyển sinh cho Phòng Giáo dục tinh Bắc Ninh và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

IV. Lộ trình thực hiện

   • Tháng 2/2014 : Nộp đề án lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   • Từ 15/3/2014: Thông báo đề án đã được Bộ duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
   • Tháng 17 tháng 3 đến 20 tháng 8/2014 : Xét tuyển hồ sơ
   • Ngày 20 tháng 8: thông báo kết quả tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển
   • Từ 15 tháng 8 đến 30 tháng 8 Phúc khảo đồng thời.gửi giấy triệu tập cho các thí sinh
   • Chậm nhất ngày 31 tháng 10: Thông báo chính thức danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học và 15 tháng 11 danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng lên các phương tiện thông tin đại chúng và thời khóa biểu học kỳ 1
   • Tháng 2 năm 2015 tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh lần thứ 2.

V. Cam kết của nhà trường

Trường Đại học Công nghệ Đông Á xin đảm bảo có đầy đủ năng lực tự chủ tuyển sinh riêng và cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, minh bạch, công khai và công bằng trong việc tổ chức tuyển sinh riêng của nhà trường

Phần II: NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ KẾT QUẢ TUYỂN SINH

I. Nghành nghề đào tạo

Khối ngành Kinh tế:
   1. Ngành Quản trị Kinh doanh.
   2. Ngành Tài chính Ngân hàng.
   3. Ngành Kế toán.
Khối ngành Kỹ thuật:
   1. Ngành Công nghệ Thông tin.
   2. Ngành Kỹ thuật Xây dựng.
   3. Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử.

 Phần III: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

I. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

cau-truc-to-chuc-dai-hoc-cong-nghe-dong-a

II. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

Thông tin Các bộ phận Họ và tên Năm sinh Học vị, chức danh, chức vụ
1. Ban Giám hiệu      
         Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hữu 1941 GS.TS
Phó Hiệu trưởng,Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Nguyễn Ngọc Chu 1954 TS
2. Các tổ chức Đảng, Đoàn   TN, Công đoàn, hội SV    

 

 
– Bí thư Đảng Ủy Nguyễn Bao 1934 CN
– Chủ tịch Công Đoàn Mai thị Ngọc Luyến 1950 CN
– Bí thư Đoàn TNCSHCM Dương văn Đáng 1985 Ths
3. Các phòng/ban chức năng      
– Văn phòng Phạm Thúy Hằng 1947 DSCKII, Trưởng phòng
– Phòng Đào tạo Nguyễn Hữu Bảo 1950 PGS, TS, Trưởng phòng
– Phòng Tài vụ

 

Trần Hữu Nho 1947 CN Trưởng phòng
4. Các trung tâm/viện trực thuộc      
– Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Hà thị Thanh 1963 Ths, Giám đốc Trung tâm
5. Các Khoa      
Khoa Các khoa học cơ bản Nguyễn Văn Hữu 1941 GS.TS, Trưởng Khoa
Khoa Kinh tế Đinh Trọng Thịnh 1957 PGS.TS, Trưởng Khoa
Khoa Điện – Điện tử Lê Hồng Nam 1954 TS, Trưởng Khoa
Khoa Công nghệ Thông tin Ngô Khánh Vân 1947 TS, Trưởng Khoa
Khoa Kỹ thuật xây dựng Hồ Ngọc Hùng 1953 PGS,TS,Trưởng Khoa

III. Loại hình đào tạo và lực lượng cán bộ

1. Các loại hình đào tạo của nhà trường:

Chính quy: Cao đẳng, Hoàn chỉnh kiến thức, Đại học và Sau đại học.

Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: Hoàn chỉnh kiến thức Cao đẳng.

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: Hoàn chỉnh kiến thức Đại học.

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: Hoàn chỉnh kiến thức Đại học.

Vừa làm vừa học: Học ngoài giờ hành chính.

Tổng số các khoa đào tạo: 5

Tổng số chuyên ngành đào tạo: 6

2. Cán bộ giảng dạy (chỉ tính những người trực tiếp giảng dạy trong 5 năm gần đây nhất):

Tổng số cán bộ giảng dạy: 106

– Nam: 72     – Nữ: 34

– Thỉnh giảng :98

Tuổi trung bình của cán bộ giảng dạy (biên chế và hợp đồng): 48 (năm 2013)

Tỷ lệ CBGD có học vị và chức danh (biên chế và hợp đồng)

 • Giáo sư/Phó Giáo sư: 24
 • Tiến sĩ: 34
 • Thạc sĩ: 48

Trình độ khác: 0

Tỉ lệ sinh viên hệ chính quy trên 1 giáo viên cơ hữu:

 • Tỷ lệ sinh viên chính quy/ giảng viên: 299/106 .
 • Tỷ lệ sinh viên chính quy + Liên thông/giảng viên: 2900/106 = 28 SV/1GV.

IV. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

1. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2):78.377 m2

2. Diện tích sử dụng cho (tính bằng m2)

– Nơi làm việc: 360 m2            Nơi học: 2.730 m2       Sân bóng đá : 500 m2

3. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường: 3000

4. Tổng số máy tính của trường: 80

 • Dùng cho văn phòng: 12
 • Dùng cho sinh viên học tập: 68

5. Phòng thí nghiệm Điện , Điện tử và Kỹ thuật xây dựng

 • Các máy, thiết bị đo lường của Vật lý.
 • Thiết bị đo điện tử.
 • Các thiết bị đo lường phục vụ kỹ thuật xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *