Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học 2015-2016 - EAUT

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học 2015-2016

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 

 

 

STT

 

 

Nội dung

 

Số sinh viên nhập hoc 2015

 

Số sinh viên tốt nghiệp 2015

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường

 

Loại xuất sắc

 

Loại Giỏi

 

Loại khá

I

Đại học chính quy

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

10

6

 

 

92%

 96%

 

Tài chính Ngân hàng

0

 

 

 

 

 

 

Quản trị Kinh doanh

3

 

 

 

 

 

 

Điện – Điện tử

2

 

 

 

 

 

 

Công nghệ Thông tin

5

14

 

 

81%

 95%

 

Kỹ thuật Xây dựng

3

 

 

 

 

 

II

 Liên thông Đại học

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

350

890

7,2%

14,8%

61,3%

 

 

Tài chính Ngân hàng

30

 

 

5%

74,8%

 

 

Quản trị Kinh doanh

30

35

 

3%

71,2%

 

 

Điện – Điện tử

35

16

 

3,6%

73,4%

 

 

Công nghệ Thông tin

40

23

 

4,1%

67,5%

 

 

Kỹ thuật Xây dựng

35

72

 

2,7%

76,8%

 

III

 Liên thông Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

65

90

2,1%

16,2%

71,6%

 

 

Tài chính Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

Quản trị Kinh doanh

25

32

 

6,3%

78,2%

 

 

Điện – Điện tử

35

 

 

2,9%

71,7%

 

 

Công nghệ Thông tin